Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

:: ESTEU A: Inici | Ajuntament | Pagar Impostos

Seu Electrònica

PAGAR IMPOSTOS

Els ciutadans han de satisfer als ajuntaments una sèrie d'impostos i d'ingressos de dret públic. Aquests poden ser obligatoris, com l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). La resta d'ingressos de dret públic són potestatius, és a dir, cada ajuntament pot decidir-ne la seva aplicació.

Tots estan regulats al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Els conceptes pels quals els ciutadans han de pagar a Santa Coloma de Cervelló, quan concorrin les circumstàncies que determinen cada fet imposable, són:


L'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de recaptació dels principals tributs municipals de Santa Coloma de Cervelló.

La informació oferta sobre els tributs és general i de caràcter únicament informatiu. Per aquests motiu no resulta vinculant per a l'Administració.

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h