Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

:: ESTEU A: Inici | Ajuntament | Àrees de Govern i Regidories |Pla de mobilitat urbana sostenible de Santa Coloma de Cervelló

Seu Electrònica

Pla de mobilitat urbana sostenible de Santa Coloma de Cervelló

Els Plans i estudis de Mobilitat Urbana són l’eina dels municipis per complir amb els nous requeriments d’aconseguir una mobilitat sostenible i segura. Molts ajuntaments, en funció dels seus habitants i situació geogràfica han d’aprovar per la normativa vigent el seu Pla de Mobilitat Urbana.

Així estan obligats a realitzar un Pla de Mobilitat urbana:

  • Els municipis amb més de 50.000 habitants
  • Els municipis de més de 20.000 habitants que pertanyin a la Regió metropolitana de Barcelona
  • Aquells municipis que pertanyen a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, definida en el decret 226/2006

Per tant Santa Coloma de Cervelló no està obligada a fer  el Pla.

No obstant, l’elaboració del PMU representa una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, com un instrument de planificació de les polítiques ja empreses per l’Ajuntament, amb l’objectiu de definir estratègies de futur que estiguin en consonància amb el foment dels modes de desplaçaments més sostenibles, a peu,  bicicleta i transport públic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats al municipi.

QUINES FASES TÉ?

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) s’estructura en 5 grans fases:

Per a què un procés participatiu?

El PMU es configura com l’eina de treball per definir el model de mobilitat del municipi, establint com a punt de partida uns criteris de mobilitat compartits. Aquest fet comporta la necessitat d’obrir el debat i la reflexió sobre la mobilitat a la població i afavorir que hi estiguin representats tots els agents socials implicats. La voluntat és acordar els principis, objectius i actuacions per portar a terme el PMU per afavorir un correcte desenvolupament social i econòmic del municipi, millorant la mobilitat actual.

Respecte la participació en l’elaboració d’un PMU, l’article 9.5 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix que “En el procés d’elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de restar garantida la participació del Consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, la consulta al consell comarcal corresponent i als organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.”

La proposta de Programa de Participació del PMU té en compte la realitat i l’estructura territorial del municipi i el context participatiu del territori, per tal de dotar-lo de la màxima coherència.

El  procés participatiu  per l’elaboració del PMU respon bàsicament a dos objectius:

  • Aportar la informació i els elements de reflexió necessaris per tal de poder compartir un debat amb la ciutadania entorn la mobilitat del municipi.
  • Enriquir la diagnosi tècnica entorn la mobilitat del municipi amb les aportacions de la ciutadania així com reflexionar i debatre entorn la proposta tècnica del PMU, tot incorporant propostes de millora.

RESULTATS DELS TREBALLS DE L’EQUIP REDACTOR

Síntesí de la diagnosi tècnica

RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Informe de resultats de la passejada Mou-te per Santa coloma

Data de publicació: 24/11/2015 | PMU

INFORMES DE LES APORTACIONS CIUTADANES

Ja us podeu descarregar els informes de resultats dels tallers de debat i suggeriments que vam fer a la Colònia Güell i al nucli del municipi. A partir d’ara l’equip redactor haurà d’analitzar les propostes i veure en quina mesura es poden incorporar o no en el futur pla de mobilitat. Informe sessio Colonia Guell

Informe sessio Colonia Guell

Informe sessio Nucli

Data de publicació: 17/11/2015 | PMU

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES DEL PMU AL NUCLI

El passat dilluns dia 16 de novembre va tenir lloc la sessió de presentació de les propostes del PMU que l’equip redactor, a partir de la diagnosi realitzada, proposa per millorar la mobilitat en el nucli. La sessió es va organitzar en dos moments. Un primer moment de presentació de les propostes tècniques, i un segon moment de debat i suggeriments de millora de la ciutadania. De moment ja us podeu descarregar la presentació tècnica i en pocs dies posarem al vostre abast l’informe de participació.

Presentacio Propostes SCC

Data de publicació: 13/11/2015 | PMU

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES DEL PMU A LA COLÒNIA GÜELL

Ahir, 12 de novembre va tenir lloc la sessió de presentació i debat de propostes sobre el PMU a la colònia Güell. La sessió es va inciira a mba la presentació per part de l’equip redactor de les propostes que han elaborat per millorar la mobilitat a la colònia. Tot seguit es va fer la sessió de debat amb els i les participants per recollir suggeriments i propostes de millora. Us adjuntem el document de presentació, i en breu penjarem també el document dels resultats del debat.

Presentacio Propostes CG

Data de publicació: 12/11/2015 | PMU

INICIEM LA FASE DE PROPOSTES !

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb la col·laboració i assistència tècnica de la Diputació de Barcelona i l’AMB, està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi, potenciant la implicació activa dels agents socials. Aquesta implicació es vehicula mitjançant un procés de participació que fomenta l’aprenentatge i la realització d’activitats vinculades, en una primera fase, al diagnòstic de la mobilitat al municipi i, en una segona fase, a les propostes i alternatives de millora de la mobilitat.
Després de la fase de diagnosi, ara comença la segona fase: Sessió de propostes: la Mobilitat del futur. Aquesta fase del procés de participació s’articularà en dues sessions d’àmbit territorial, una a la Colònia Güell i una altra al nucli urbà del municipi, obertes a la participació de tota la ciutadania, i amb la finalitat de copsar les potencials línies de millora a introduir des de la proximitat.
Les sessions tindran dos moments diferenciats, un primer d’informació sobre les propostes tècniques (presentació del procés metodològic, els objectius i la primera proposta tècnica de Pla de Mobilitat) i un segon de recollir l’opinió, propostes, modificacions… de les persones participants entorn a la proposta tècnica realitzada per millorar la mobilitat del municipi.

Data de publicació: 21/01/2015 | PMU

INFORME DE LA JORNADA PARTICIPATIVA

El passat 14 de gener va tenir lloc la jornada participativa per parlar sobre la mobilitat a Santa Coloma de Cervelló. Aquesta jornada s’enmarca en el procés d’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i va servir per compartir el diagnòstic tècnic i recollir les aportacions de la ciutadania.

Informe de resultats de la jornada

Data de publicació: 13/01/2015 | PMU

TALLER PARTICIPATIU SOBRE LA MOBILITAT AVUI

Demà dimecres 14 de gener, farem el taller participatiu per debatre entorn la mobilitat del municipi. La sessió es farà a la sala d’actes de l’ajuntament de 19.00h a 21.00 i està oberta a la participació de tothom. La sessió tindrà dues parts. Una primera part on els responsables de l’equip redactor del Pla de mobilitat explicaran els resultats de la diagnosi tècnica i una segona part participativa per recollir la visió dels veïns i veïnes. Vine a dir la teva !!! T’esperem!!!

Data de publicació: 23/12/2014 | PMU

INFORME MOU-TE PER SANTA COLOMA

El passat 13 de desembre vam fer el Mou-te per Santa Coloma per tal d’identificar elements que faciliten i dificulten la mobilitat a peu pel poble. Ja us podeu descarregar l’informe de resultats de l’activitat en l’apartat de Resultats del procés.  

Data de publicació: 17/11/2014 | PMU

PRIMERS PASSOS PER ELABORAR EL NOU PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

Primers passos per elaborar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
El nou Pla està elaborant un acurat estudi tècnic i comptarà amb un procés participatiu que fomentarà la implicació de la ciutadania en la diagnosi, les propostes i el seguiment.
Des d’aquest passat estiu, s’està treballant conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per tal de configurar a Santa Coloma un sistema de transport més eficient i millorar l’accessibilitat del municipi tot aportant més seguretat en els desplaçaments.
Fins ara, un equip tècnic especialista contractat per la Diputació, ha realitzat la recollida d’informació i treball de camp, analitzant la mobilitat generada a tot el poble a peu, amb bicicleta, amb transport públic i vehicle privat motoritzat. A més s’ha estudiat amb detall l’aparcament disponible per tal d’analitzar l’oferta i la demanda existent.
Aquesta primera fase ha permès disposar de valuosa informació que serà la base per als següents passos en el procés, i ja ha apuntat alguns elements interessants, com l’efecte positiu que ha tingut l’aplicació de mesures de l’anterior estudi de mobilitat (canvis en els sentits de circulació, zona d’aparcament rotatori a l’Av Santa Coloma o alguns passos de vianants protegits, per exemple), la disponibilitat de places d’aparcament de proximitat a les zones comercials (fet que encara posa més de manifest que els aparcaments en doble filera no tenen cap justificació), o les dades d’ús dels transports públics, que mai ens havien facilitat amb tant detall i que poden ser molt útils en la reivindicació de la millora del servei i la demanda de formar part de la zona 1 tarifària.
A partir del mes de desembre, s’iniciarà la diagnosi de les dades a través d’un procés en què s’implicarà la ciutadania per tal d’avaluar la mobilitat actual i futura del municipi i les mesures que caldrà anar desenvolupant per fer-la més fàcil, segura i sostenible.

Resultats de l’enquesta de mobilitat global 2013

Per a l’elaboració dels estudis de mobilitat de la segona corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’IERMB ha realitzat enquestes de mobilitat a tots els municipis implicats, durant l’any 2013.

L’enquesta de mobilitat té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en un dia feiner (de dilluns a divendres). El rang de població enquestada ha estat a partir dels 4 anys i el qüestionari tractava sobre la tipologia i característiques dels desplaçaments que s’havien realitzat el dia anterior (el divendres anterior si es trucava un dilluns).

Per realitzar una anàlisi global de la mobilitat al municipi de Santa Coloma de  Cervelló s’han explotat els desplaçaments de l’enquesta de 2013 elaborada per l’IERMB i, els resultats de l’EMQ 2006 (enquesta de mobilitat quotidiana) que fins el 2006 es realitzava per a tota Catalunya cada 5 anys.

S’han analitzat els desplaçaments en general, el tipus de desplaçament, els principals fluxos del municipi, els motius, la distribució horària, la mobilitat segons gènere, grups d’edat i situació professional.

RESULTATS DE L’ENQUESTA DE MOBILITAT GLOBAL

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h