Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Agenda | Notícies maig 2016 |EDUCACIÓ: L’Ajuntament aprova les beques per als Casals d’Estiu 2016

Data de publicació: 29/04/2016| EDUCACIÓ

L’Ajuntament aprova les beques per als Casals d’Estiu 2016

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló va aprovar en el passat Ple municipal de l’1 d’abril les bases reguladores per a la concessió de beques per als Casals d’Estiu 2016. L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’un ajut econòmic a les famílies per cobrir parcialment les despeses originades per la inscripció dels seus fills i filles als casals d’estiu del municipi, o a casals especialitzats que s’organitzin fora del municipi en el cas que l’infant o adolescent tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.


Les beques cobriran parcialment la participació en els casals d’estiu de 9 a 14 hores, sense ser subvencionables els serveis d’acollida i menjador.

Poden sol·licitar subvencions les famílies amb rendes econòmiques iguals o inferiors a les establertes en els barems, i que tinguin fills i/o filles a càrrec que siguin menors d’edat, que estiguin empadronats al municipi i que s’inscriguin en els casals d’estiu que s’organitzen a Santa Coloma de Cervelló. Els infants i adolescents que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, podran sol·licitar la subvenció per a participar a casals d’estiu especialitzats que es realitzin fora del municipi. Caldrà haver-ne pagat la totalitat del casal d’estiu, segons els terminis establerts. L’incompliment d’aquest requeriment comportarà la denegació de la beca, cas d’haver-ne resultat beneficiari. Per a beneficiar-se de les beques, la renda familiar no pot superar els següents llindars màxims:

Membres de la Renda unitat familiar màxima

  • famílies de 2 membres 19.919,20 €
  • famílies de 3 membres 27.886,88 €
  • famílies de 4 membres 33.464,26 €
  • famílies de 5 membres 39.041,63 €
  • famílies de 6 membres 44.619,01€

TERMINI DE SOL·LICITUD:
Dimecres 11 de maig de 2016 s’acaba el període de publicació de les bases de les beques de casal d’estiu, si no hi ha al·legacions, el dijous 12 de maig de 2016 començarà el període de presentació de sol·licituds.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Des del dijous 12 de maig fins al divendres 20 de maig de 2016 (ambdós inclosos)
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament

(C/ Pau Casals, 26-34)
De dilluns a dijous de 8h30 a 18h, divendres de 8h30 a 15h

 

Al llarg de l’any l’Ajuntament aprova beques i ajuts socials destinats a les famílies amb dificultats econòmiques amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la no discriminació a l’hora d’accedir a determinats serveis. Aquestes beques ajuden a les famílies a fer front al pagament de les quotes dels casals d’estiu, del menjador de la llar d’infants, i de les activitats esportives que realitzin els seus fills i filles. També hi ha previstes ajudes socials per reduir l’impacte del pagament de l’IBI, una mesura en què l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló és pioner, i que permet un estalvi de fins al 20% a les famílies que en resulten beneficiàries. En el cas de les beques de menjador i d’esports, l’Ajuntament compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

Beques menjador per a la Llar d’Infants Municipal
Poden demanar-la les famílies amb fills i filles escolaritzats a la Llar d’Infants Municipal Rojas Feliu des de setembre de 2015 a juliol de 2016. L’infant ha de ser usuari fix del servei de menjador i la unitat familiar ha d’estar empadronada al municipi.

Beques per realitzar activitat esportiva
Poden demanar-la les famílies amb fills i filles que vulguin practicar algun dels esports que ofereixen la regidoria d’Esports o les entitats esportives del municipi. També es donen ajudes a infants i joves que participin en casals esportius o campus de tecnificació, i suport a esportistes classificats per a fases finals.

Consulteu el termini de sol·licitud d’aquestes beques i ajuts socials a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (AOC) de l’Ajuntament. De dilluns a dijous, de 8h30 a 18h. Divendres, de 8h30 a 15h | Telèfon: 93 645 07 00.


Santa Coloma de Cervelló, abril de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h