Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies març 2016 | EDUCACIÓ: El Departament d’Educació decideix traslladar el curs vinent els alumnes de l’escola Montpedrós a l’escola Colònia Güell

Data de publicació: Febrer 2016 | EDUCACIÓ

EL CURS VINENT L’Institut ocu parà tot l’edifici DEL Mont pedrós oferint Batxillerat

El Departament d’Educació decideix traslladar el curs vinent els alumnes de l’escola Montpedrós a l’escola Colònia Güell


Les darreres setmanes s’han anat produint un seguit de reunions entre diversos actors de la comunitat educativa del municipi i el Departament d’Ensenyament. A continuació fem un recull de les informacions que han anat arribant a l’Ajuntament i de les que s’han rebut directament fins al moment de tancar aquesta edició.

El passat mes de desembre, el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat va convocar una reunió sobre la planificació educativa amb representants de les AMPAs, les direccions dels centres i l’Ajuntament, on es va analitzar la situació de les escoles i l’Institut al nostre municipi de cara al curs vinent. En aquella reunió es va ratificar, per part dels Serveis Territorials, el plantejament de tancament progressiu de l’Escola Montpedrós, per anar ubicant a l’edifici Montpedrós l’Institut, amb la previsió de realitzar-hi unes obres d’ampliació i adequació que s’anunciaven per al curs vinent.
Davant el fet que algunes famílies de l’escola Montpedrós s’havien adreçat al Departament interessant-se per l’opció de canvi de centre, els Serveis Territorials van plantejar l’opció a les famílies d’analitzar alternatives a la previsió de tancament progressiu de l’escola. Si ho demanaven, s’obria la possibilitat de desplaçar grups (tots o alguns) de l’escola Montpedrós a altres centres del municipi.
En reunions bilaterals entre representants de l’AMPA i les famílies de Montpedrós amb els Serveis Territorials es va analitzar la situació i, finalment, l’AMPA va fer una assemblea per informar dels escenaris possibles.
En paral·lel, els Serveis Territorials van mantenir reunions amb les direccions de les escoles per analitzar la possibilitat que es produís el desplaçament. Al tenir ja l’escola Pla de les Vinyes alguns nivells amb 3 grups i menys disponibilitat de terrenys per ampliar instal·lacions es va valorar que, si es donava el cas, l’escola que podia acollir els alumnes de Montpedrós podia ser la de la Colònia Güell.
Davant la posició de l’AMPA de l’escola Montpedrós de no considerar un hipotètic desplaçament de grups solts, sinó només de tota l’escola en bloc, els Serveis Territorials van plantejar dues opcions possibles: mantenir l’escola Montpedrós a l’edifici actual, com escola de tancament progressiu segons el previst, o desplaçar tots els seus alumnes i integrar-los a l’escola Colònia Güell a partir del curs vinent.
El passat 22 de febrer l’AMPA de l’escola Montpedrós, a petició del Departament d’Ensenyament, va fer una consulta per tal de conèixer el parer de les famílies envers el futur de l’escola, amb les dues opcions esmentades.
El resultat de la votació, amb una altíssima participació, va ser de 46 famílies favorables a mantenir-se a l’escola Montpedrós i 47 famílies favorables al desplaçament a una altra escola. Malgrat que el resultat és, òbviament, poc aclaridor, el Departament va considerar que l’opció majoritària era la de traslladar l’alumnat a una altra escola.
En Consell Escolar Extraordinari de l’Escola Montpedrós, celebrat el 23 de febrer, el director dels Serveis Territorials va comunicar que la seva decisió era la de desplaçar l’alumnat de l’escola Montpedrós a l’escola Colònia Güell a partir del curs vinent.
Això implica que l’escola Montpedrós deixarà d’existir a partir del proper 1 de setembre i que els seus alumnes s’integraran a tots els efectes a l’escola Colònia Güell.
El dia 24 de febrer, en reunió amb la direcció i l’AMPA de l’escola Colònia Güell, el mateix director dels Serveis Territorials va informar de la decisió a l’escola d’acollida i el 25 de febrer va traslladar la informació al conjunt de direccions de centres del municipi i a totes les AMPAs.
A partir d’ara es preveuen noves reunions del Consell Escolar Municipal, amb els Serveis Territorials i entre els diversos actors implicats per anar donant resposta, definint i concretant un munt d’interrogants que aquest procés genera.
En aquest sentit, tant l’Ajuntament com les AMPAs aniran recollint dubtes, problemàtiques i propostes sobre tot aquest procés, amb l’objectiu de traslladar-les als Serveis Territorials i reclamar que es responguin i resolguin per garantir el millor desenvolupament del trasllat, la integració i les qüestions de dificultat que el nou escenari generi a les famílies, l’alumnat i els mateixos centres.

Algunes informacions concretes:

El trasllat de l’escola Montpedrós a l’escola Colònia Güell inclourà tot l’alumnat actual, el professorat amb plaça definitiva al centre (si així ho volen) i el material escolar disponible que sigui necessari. Els mestres que no tenen plaça definitiva a l’escola Montpedrós hauran de participar en la provisió de places global del Departament.
Els alumnes provinents de l’escola Montpedrós s’integraran en igualtat de condicions amb la resta d’alumnes de la Colònia Güell.
L’escola Colònia Güell s’ampliarà amb dos aularis que incrementaran la superfície d’aules i serveis en uns 450m2. S’ubicaran a un terreny d’uns 1.200m2 confrontants a l’escola, en una zona planera dels camps de conreu, que cedirà l’INCASÒL, i permetrà també ampliar la zona de pati per disposar d’espai suficient i adient. Malgrat la concreció de moltes de les formes de funcionament i logística anirà produint-se en la feina de planificació que s’ha de produir els mesos vinents entre tots els actors implicats de les dues escoles, dels Serveis Territorials d’Ensenyament i l’Ajuntament, sí que hi ha plantejaments de partida, com que les aules de grup se situïn a l’edifici de l’escola de la Colònia i als nous aularis s’hi ubiquin aules d’ús més puntual i compartit, i possiblement les aules dels grups de sisè.
Els Serveis Territorials s’han compromès a convocar pròximament una reunió amb les famílies per tal d’aclarir i acordar solucions a les qüestions que des de l’Ajuntament i les AMPAs es traslladin per resoldre dubtes, propostes i problemàtiques que genera la seva decisió. Des de l’Ajuntament es farà el seguiment i s’exigirà que el Departament resolgui de forma satisfactòria totes les qüestions de dificultat que generi el desplaçament de l’alumnat a l’escola de la Colònia.
L’Ajuntament ja ha exigit al Departament que es dotin les escoles del municipi, dels recursos materials, personals i de suport que calguin per a garantir el millor desenvolupament i atenció a les necessitats educatives i de funcionament dels alumnes i centres.

Previsions respecte de l’Institut

A partir del curs vinent, l’Institut passarà a ocupar tot l’edifici Montpedrós i els aularis provisionals annexes i, al disposar d’espai suficient, el curs 2016-2017 s’obrirà l’oferta de Batxillerat al municipi amb les branques de Ciències i tecnologia i d’Humanitats i ciències socials.
Les obres d’ampliació i rehabilitació de l’edifici Montpedrós per disposar d’un equipament amb tots els elements necessaris per acollir un Institut de 4 línies d’ESO i 2 de Batxillerat es preveu que comencin a l’estiu i que estiguin executant-se durant el curs vinent. En aquesta primera fase es farà tant l’ampliació de l’edifici com la rehabilitació dels elements existents que ho requereixin. En una segona fase posterior, es retiraran els aularis provisionals i es construirà la pista esportiva en el pati on actualment hi ha els mòduls.
Fins ara, però, no disposem d’informació concreta sobre el projecte, malgrat que es va dir des dels Serveis Territorials que es podria compartir amb el Consell Escolar Municipal al gener o febrer. Pel que informen, la redacció del projecte està seguint el calendari previst, però això no treu que continuarem insistint en la reclamació per tal que s’acceleri el procés i s’informi la comunitat educativa del poble sobre què, com i quan es farà.


Santa Coloma de Cervelló, 29 de febrer de 2016 .

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h