Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies setembre 2016 | ESPORTS: CONVOCATŇRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN FORMA DE BEQUES INDIVIDUALS PER ACTIVITATS ESPORTIVES 2016

Data de publicació: Setembre 2016 | ESPORTS

LA REGIDORIA D’ESPORTS OBRE LA CONVOCATŇRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN FORMA DE BEQUES INDIVIDUALS PER ACTIVITATS ESPORTIVES 2016

FINALITATS

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, conscient de la necessitat d’establir mecanismes que garanteixin l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania, vol donar suport a les famílies amb rendes econòmiques precàries, amb la finalitat i els objectius següents:

  • Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del teixit social.
  • Procurar que els serveis i les activitats esportives en els vessants educatiu, recreatiu, lúdic i competitiu arribin a tots els sectors de la població.
  • Potenciar l’arrelament i l’estructuració del sistema esportiu local, entès com una part del conjunt de promotors d’ofertes de serveis i activitats esportives així com les persones usuàries i /o practicants i donar-hi suport.
  • Facilitar l’accés a la pràctica esportiva dels col·lectius que, per raons econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual.

DESTINATARIS

Poden sol·licitar subvencions els pares, mares, tutors o tutores de famílies amb rendes econòmiques iguals o inferiors a les establertes en els barems i que tinguin fills i filles càrrec que siguin menors d’edat en data de realitzar la sol·licitud, que estiguin empadronats al municipi i que desitgin fer algun dels esports oferts tant per la Regidoria d’Esports com per les diferents Associacions de Mares i Pares o de les entitats esportives amb conveni de col·laboració de Santa Coloma de Cervelló.

En aquells casos que els infants i/o adolescents tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, podran sol·licitar l’ajuda per fer l’activitat en entitats esportives de fora de Santa Coloma de Cervelló.

Totes les activitats han d’estar recollides dins de les modalitats i disciplines reconegudes i organitzades per entitats municipals inscrites al Registre d'Entitats Esportives Municipal o inscrites dins del registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

Els membres de les famílies que vulguin rebre les beques esportives hauran de ser residents i empadronats al municipi. En casos de separació dels pares si, un dels dos progenitors continua empadronat a Santa Coloma de Cervelló i l’infant segueix escolaritzat en al municipi podrà optar a la beca.

El termini de presentació de sol·licituds serà:

El termini per la presentació de sol·licituds d’ajuts en forma de beques individuals per activitats esportives serà des del 09 al 30 de setembre de 2016, ambdós inclosos al Pavelló Poliesportiu Municipal de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. o al Registre General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en horari de dilluns a dijous de 8h30 a 18h. Divendres de 8h30 a 14 h.

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

DEPARTAMENT D’ESPORTS
Telèfon: 936 340 748
a/e:scc.regidoriaesports@santacolomadecervello.cat

Les bases de la convocatòria i el formulari de sol·licitud el podeu descarregar des d'aquest web.  

Santa Coloma de Cervelló, 6 de setembre de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h