Dotació econòmica Grups municipals

L'article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), disposa que el Ple de la corporació, amb càrrec als Pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics municipals, una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció dels números de membres de cadascú d'ells, dintre dels límits que, en el seu cas, s'estableixin amb caràcter general en les lleis del pressupost de l'Estat.

Així mateix, l'esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició del Plenari de la Corporació quan aquest ho requereixi. En els enllaços laterals pot consultar-se les Justificacions de les despeses presentades pels grups municipals, segons mandat.

En la sessió celebrada el 29 de juny de 2023, el Ple municipal ha aprovat l'assignació de les de la dotació econòmica per als grups municipals per al mandat 2023-2027, document en el qual es regula el repartiment concret anual que percebrà cada grup municipal. Pot consultar-se l'acord en l'enllaç lateral.

Darrera actualització: 11.07.2023 | 10:09
Darrera actualització: 11.07.2023 | 10:09