Bústia ètica

Tens coneixement d’alguna acció o omissió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea o una infracció penal o una infracció administrativa greu o molt greu i vols informar-ne? Pots aportar informació i documentació perquè el cas sigui estudiat? Ho vols fer anònimament?

La Bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a les persones relacionades en l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, informar, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre accions o omissions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló dels seus ens dependents que puguin constituir una infracció del Dret de la Unió Europea o una infracció penal o una infracció administrativa greu o molt greu.

La persona informadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin constituir una infracció del Dret de la Unió Europea o una infracció penal o una infracció administrativa greu o molt greu.

En cas de queixes i suggeriments l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló posa a l’abast de la ciutadania altres canals de comunicació.


Què és la Bústia ètica

La Bústia Ètica és un canal de comunicació anònim i segur que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló posa a disposició de les persones relacionades en l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, informar, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre accions o omissions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló o dels seus ens dependents que puguin constituir una infracció del Dret de la Unió Europea o una infracció penal o una infracció administrativa greu o molt greu.

[puja]


Objectius de la Bústia ètica

La Bústia Ètica vol impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern a l'Ajuntament de Santa Coloma Cervelló i el seu sector públic, contribuir a garantir l’eficàcia dels codis ètics i de les regles de conducta en l’Administració pública i assolir una bona gestió fonamentada en la qualitat democràtica institucional i en la confiança de les persones en les institucions públiques.

Els objectius específics de la Bústia ètica són:

 • Garantir i afavorir que es compleixin els principis ètics i les regles de conducta que han de seguir els alts càrrecs i el personal directiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i el seu sector públic.
 • Garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en els àmbits de la gestió pública en matèria de contractació pública.
 • Garantir i fomentar les bones pràctiques i evitar irregularitats en matèria de funció pública.

[puja]


Confidencialitat

La Bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.

La persona informadora té també l’opció de trametre la informació de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.

Les persones informadores obtindran protecció eficaç de l’Administració de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i el seu sector públic sobre la seva intimitat, privacitat i anonimat i sobre la seva integritat professional o laboral, d’acord amb allò que preveuen les normes reguladores.

El canal fa servir un sistema que oculta qualsevol dada que pugui permetre la identificació, tant de la persona que comunica els fets com del seu dispositiu informàtic connectat a la xarxa.

La comunicació es pot tramitar de manera anònima mitjançant dues opcions:

 • Fent servir el navegador habitual, però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa l’alerta.
 • Utilitzant una xarxa d’anonimització. El navegador TOR és un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Un cop connectats a TOR, la connexió passa a través de túnels xifrats que fan impossible el rastreig de la font de la informació. L’ús de la xarxa TOR per accedir a la Bústia és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’anonimat de la persona en el moment de la recepció de l’alerta. Això no obstant, cal recordar que qui comunica ha de preservar, també, l’anonimat en el moment de l’emissió. Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

[puja]


Requisits

Les informacions adreçades a la Bústia ètica han de complir els requisits següents:

 • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l'actuació pública o omissió comunicada.
 • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
 • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’Administració de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
 • No s’admetran les informacions en els següents casos:
  • 1r. Quan els fets relatats estiguin mancats de tota versemblança.
  • 2n. Quan els fets relatats no siguin constitutius d’una infracció del Dret de la Unió Europea, ni d’una infracció penal, ni d’una infracció administrativa greu o molt greu.
  • 3r. Quan la comunicació estigui manifestament mancada de fonament.

[puja]


Recomanacions

 • Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les metadades dels documents.
 • El format òptim per carregar fitxers a la Bústia ètica és el PDF. També admet les extensions TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, GIF, TIFF, JPG, JPEG, MP3, MP4, AVI i ZIP.
 • Els fitxers carregats no poden ocupar més de 30 MB.
 • Per garantir plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital, cal consultar les instruccions de l’eina d’anonimització.
 • L’aplicació és compatible amb les últimes versions dels navegadors Safari, Firefox, Chrome, Edge i TOR.

[puja]


Com funciona la Bústia ètica?

En iniciar el procés de tramitació, cal omplir els formularis que es van presentant.

Un cop enviada la comunicació a través de la Bústia ètica, la persona informadora rebrà, com a justificant de recepció, un codi numèric. Aquest codi serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo. Com a part del sistema de protecció de la persona informadora, l’aplicació no enviarà comunicacions per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les dades de contacte.

Mitjançant el canal, que garanteix la confidencialitat i la possibilitat de preservar l’anonimat, es pot mantenir la col·laboració amb els òrgans gestors de la Bústia durant el procediment de comprovació dels fets, accedir a les notificacions i conèixer l’estat de la tramitació.

La persona informadora ha de fer seguiment de la comunicació tramitada a la Bústia, per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En cas que no respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.

[puja]


Protocol d'actuació

Podeu consultar com es fa el seguiment del procediment en el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

[puja]

Darrera actualització: 11.12.2023 | 13:16
Darrera actualització: 11.12.2023 | 13:16