Comunicació prèvia d’actes urbanístics per a obres tipus II

Aquest tràmit permet comunicar les obres següents:

Envolupant de l’edifici (excepte a la Colònia Güell):

 • Rehabilitació de façana principal i/o posterior (sense modificació d'obertures: portes, finestres, etc.) i/o façanes (parets) de pati d’edificis que no estiguin inclosos dintre d’un catàleg de patrimoni.
 • Formació, reparació o substitució d’envà pluvial
 • Canvi de paviment o repavimentació i/o impermeabilització o re-impermeabilització de terrat pla, pati sobre forjat i/o elements comuns de l'edifici, balcó o terrassa o el mateix sobre cobertes inclinades i/o substitució de teules, sense afectar a elements estructurals.
 • Instal·lació, col·locació i/o pintat de rètol i/o instal·lació o col·locació de rètol tipus bandera o banderola a façana (perpendicular a aquella) en la planta baixa (a menys de 3 m d'alçada), per a activitats ja autoritzades.
 • Rehabilitació de les instal·lacions (aigua, gas, electricitat, calefacció, energies renovables, telecomunicacions...) generals o comuns de l’edifici amb muntatge de bastida, aparell elevador o mitjans auxiliars per el moviment vertical de material.
 • Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes que requereixin bastides, ponts penjats o treballs verticals.
 • Formació d’armari per a comptador a façana (màxim de 0,60 m d'ample).

A l’interior dels edificis:

 • Formació d’armari o cambra de comptadors (aigua, gas, electricitat, etc.) a l'interior de l'edifici.
 • Reforma interior que comportin la creació o eliminació de rampes, escales, graons.

A l’exterior dels edificis:

 • Construcció de tanques a carrer o entre parcel·les.

Als locals:

 • Reformes interiors sense modificar l'estructura (forjats, sostres, pilars, ...), ni la distribució (parets, paredons, envans, ...), ni fer obertures (portes i finestres).
 • Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda).
 • Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar (rajola ceràmica) interiors fins a 3 m d'alçada i pavimentació a interiors (sense que això suposi la superposició de més de dos gruixos de paviment ni augment en més del doble del pes propi del conjunt dels mateixos respecte de l'original, ni la reducció de la sobrecàrrega d'ús exigible per normativa, tampoc no inclou l'asfaltat o repavimentació en aparcaments amb plantes soterranis).

No és d'aplicació en cap dels següent supòsits:

 • Sòl no classificat com urbà consolidat.
 • Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.
 • Edifici catalogat o especialment protegit.
 • Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

Període de l’any en què es pot demanar:

En qualsevol moment abans d’iniciar les obres

Quin cost té:

Segons les Ordenances Fiscals

Qui pot sol·licitar-ho:

- Qualsevol persona física o jurídica.
- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.
- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Cal aportar:

 • Documentació tècnica
 • Assumeix tècnic
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut / Estudi de Seguretat i Salut
 • Estudi de gestió de residus
 • Certificat de línies elèctriques
 • Certificat de col•legiació i/o declaració responsable.
 • Justificació del pagament de la taxa i de l’Impost que s’estableixi.
 • Justificació del pagament de la garantia per la gestió de residus de construcció.
 • Instància Comunicació prèvia d’actes urbanístics per a obres tipus II

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (0AC) de l'Ajuntament.

Ajuntament - Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pau Casals, 26 - 34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló
Telèfon:936 450 700
Fax: 936 340 195
Adreça electrònica: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 18:00 h. Dimecres i divendres, de 8:30 h a 14:30h. (Consulteu l'horari dels dies festius)
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 21.03.2019 | 13:07