Comunicació prèvia d’actes urbanístics per a obres tipus III

Aquest tràmit permet comunicar les obres següents:

 • Reforma d’interior generalitzada i/o de distribució d’espais, en habitatges i que no afectin de forma generalitzada elements d’estructura resistent de l’habitatge i de l’edifici.
 • Reforma d’interior generalitzada i/o de distribució d’espais, en locals i que no afectin de forma generalitzada elements d’estructura resistent de l’edifici.
 • Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment l’estructura (estintolaments de parets mestres, reforç de forjats).
 • Execució o modificació d'obertures que afecten puntualment elements estructurals.
 • Canvi o reparació puntual de l’estructura resistent.
 • Construcció de murs de contenció de terres.
 • Instal·lació d'ascensors a l’interior de l’edifici.

No és d'aplicació en cap dels següent supòsits:

 • Sòl no classificat com urbà consolidat.
 • Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.
 • Edifici catalogat o especialment protegit.
 • Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

Període de l’any en què es pot demanar:

En qualsevol moment abans d’iniciar les obres.

Quin cost té:

Segons les Ordenances Fiscals

Qui pot sol·licitar-ho:

- Qualsevol persona física o jurídica.
- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.
- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Cal aportar:

 • Assumeix tècnic
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut / Estudi de Seguretat i Salut
 • Estudi de gestió de residus
 • Certificat de línies elèctriques
 • Certificat de col•legiació i/o declaració responsable.
 • Declaració responsable del compliment de l’obligació de notificar les obres als ocupants i propietaris de l’edifici en el cas de que s’actuï a l’estructura (art. 128.3 de l’Ordenança Metropolitana d’Edificació)
 • Justificació del pagament de la taxa i de l’Impost que s’estableixi.
 • Justificació del pagament de la garantia per la gestió de residus de construcció
 • Instància Comunicació prèvia d’actes urbanístics per a obres tipus III

 • Projecte tècnic

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (0AC) de l'Ajuntament

Darrera actualització: 21.03.2019 | 13:07