Llicència Urbanística

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència urbanística de les obres següents:

 • Moviments de terra i les explanacions dels terrenys
 • Parcel·lacions urbanístiques, segregació d’entitats, agrupació d’entitats i/o creació de noves entitats.
 • Construcció d'edificis de nova planta (incloses cases prefabricades)
 • Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis, entenent per aquestes les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici.
 • Demolició total o parcial d'edificis
 • Primera utilització i ocupació parcial dels edificis
 • Canvi d'edificis a ús residencial
 • L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres (Cal llicència ambiental).
 • L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge
 • La instal·lació d'hivernacles o similars amb murs perimetrals superiors a un metre
 • Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals
 • Constitució o modificació de règim de propietat horitzontal simple o complexa
 • Obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització
 • Instal·lacions d'infraestructures de serveis de subministrament
 • Intervenció en bens sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística
 • Usos i obres provisionals
 • Consolidació de l’edifici amb intervenció total en l’estructura
 • Qualsevol tipus d’obra en edificis fora d’ordenació
 • Obres de caràcter total en edificis catalogats o inclosos en recintes protegits.
 • Legalització de construcció (cas particular o es substitueix l’assumeix de direcció i l’assumeix de direcció de l’execució per un certificat de solidesa i un certificat d’antiguitat)
 • Construcció de piscines
 • Intervencions en façanes i cobertes de la Colònia Güell.

Període de l’any en què es pot demanar:

En qualsevol moment. No es poden iniciar les obres fins la resolució de la llicència per part de l’administració.

Quin cost té:

Segons les Ordenances Fiscals

Qui pot sol·licitar-ho:

- Qualsevol persona física o jurídica.
- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.
- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Cal aportar:

 • Projecte bàsic i/o projecte executiu
 • Assumeix dels tècnics
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut / Estudi de Seguretat i Salut
 • Estudi de gestió de residus
 • Programa de control de qualitat
 • Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentaries d’obres i construccions a línies elèctriques
 • Certificat de col•legiació i/o declaració responsable en cas de que la documentació no estigui visada
 • Justificació del pagament de la taxa i de l’Impost que s’estableixi
 • Full estadístic de l’habitatge si s’escau
 • Instància Llicència Urbanística

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (0AC) de l'Ajuntament.

Ajuntament - Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pau Casals, 26 - 34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló
Telèfon:936 450 700
Fax: 936 340 195
Adreça electrònica: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 18:00 h. Dimecres i divendres, de 8:30 h a 14:30h. (Consulteu l'horari dels dies festius)
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 21.03.2019 | 12:26