Economia i Hisenda

CARTA DE SERVEIS

Descripció

El Departament d’Economia i Hisenda realitza una tasca que és essencialment interna i que té a veure amb el pressupost municipal: s’encarrega de confeccionar-lo, procurar-ne l’aprovació, executar-lo i liquidar-lo d’acord amb la llei i tota la normativa aplicable. En alguns casos, les necessitats de la resta dels departaments comporten modificacions del pressupost, que també són gestionades pel Departament d’Economia i Hisenda. A més, s’encarrega d’administrar les despeses dels contractes que s’adjudiquen, elabora les ordenances fiscals i s’ocupa d’algunes autoliquidacions relacionades amb les llicències urbanístiques, els Serveis Generals, les taxes d’exàmens i les taxes i sancions relatives als animals.

Cal tenir en compte, a més, que les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, estan en la seva majoria delegades a la Diputació de Barcelona.

El Departament d’Economia i Hisenda, doncs, és un departament transversal que treballa pel bon funcionament de l’Ajuntament de manera interna i només es relaciona puntualment de manera directa amb la ciutadania quan es tracta de qüestions concretes.

Serveis

  • Atenció de consultes en matèria tributària municipal
  • Atenció de consultes en matèria pressupostària

Destinataris

Tota la ciutadania.

Canal d’accés al servei:

Impostos, taxes o preus públics associats

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Identificació contacte i horaris de l’òrgan responsable de la gestió:

Oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
A les oficines de l’Ajuntament (carrer de Pau Casals 26-34)

Departament de Tresoreria/Intervenció.
Tresorer: Miquel Correas Ramírez.
Telèfon de la Oficina d’Atenció Ciutadana: 93 645 07 00.
Adreça electrònica: scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 11:06