Espai Públic

CARTA DE SERVEIS

Descripció

La Unitat d’Espai Públic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló és l’encarregada de vetllar pel manteniment i millora de l’estat de la via pública i dels espais verds, inclosos la senyalització, el mobiliari urbà i les instal·lacions de lleure del terme municipal. També vetlla pel correcte funcionament de l’enllumenat públic, de la xarxa de reg i de la xarxa de clavegueram.

Per poder dur a terme les seves tasques, hi ha un programa d’actuacions preventives de manteniment i s’atenen les incidències que arriben per part de la població i dels diferents departaments del propi Ajuntament.

Serveis

Atenció d’incidències i suggeriments en relació a l’estat de l’espai públic: paviment, senyalització, espais enjardinats i plantacions, enllumenat, reg, clavegueram, mobiliari urbà, instal·lacions de lleure i actuacions preventives al clavegueram:

  • Reposició de trams malmesos de voreres, construcció de guals de vianants adaptats i construcció de voreres noves
  • Reposició de senyalització viària, vertical i horitzontal, i de pilones en mal estat, i col·locació de noves senyalitzacions
  • Reposició de paviment de calçada en mal estat, i urbanització de vials
  • Reparació de pous de registre, arquetes, reixes i embornals, i millores i ampliacions de la xarxa de sanejament Intervencions de reparació, i ampliacions i millores de la xarxa de reg Intervencions de jardineria, i adecentament i manteniment d’espais urbans
  • Conservació i manteniment del mobiliari urbà existent, reposició del que estigui malmès i sigui recuperarable, i col·locació de nou mobiliari
  • Retirada de runa, terres i pedra de la via pública i els espais urbans

Destinataris

Població del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

Canal d’accés al servei:

Taxes o preus públics associats

Serveis gratuïts

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
Oficina d’Atenció Ciutadana. Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Carrer Pau Casals, 26-34
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Telèfon: 93 645 07 00
Correu electrònic: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat

Identificació contacte i horaris de l’òrgan responsable de la gestió:
Eulàlia Prat Salvans
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Telèfon: 93 645 07 00

Darrera actualització: 03.10.2023 | 13:25