Unitat de Contractació

CARTA DE SERVEIS

Descripció

La Unitat de Contractació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló és l’àrea responsable de tramitar la contractació administrativa dels procediments licitats, amb la intenció de seleccionar les ofertes que tinguin la millor relació qualitat-preu i que satisfacin les necessitats de l’Ajuntament, sota els principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre les empreses licitadores. S’assegura, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el control de la despesa i el principi d’integritat, la utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de satisfer i la salvaguarda de la lliure competència.

D’altra banda, assisteix a la resta d’àrees de l’Ajuntament i òrgans municipals en la definició de les necessitats internes. En aquelles necessitats que no poden ser satisfetes amb els mitjans propis municipals i que precisen de la contractació d’una empresa externa i especialitzada en l’objecte del contracte, assessora sobre quina és l’eina de contractació pública més adequada per a cada objecte contractual.

Tramita tots els expedients de contractació de l’Ajuntament sotmesos a publicitat i concurrència fins a la seva formalització. En concret, gestiona els contractes administratius municipals d’obres, serveis, subministraments, mixtos, concessió de serveis, adhesió a acords marc i contractes de naturalesa privada. A més, en fase d’execució dels contractes, tramita els expedients de pròrroga, modificació, penalitats, resolucions i interpretació.

Actua d’acord amb el compromís de promoure la sostenibilitat mediambiental i de transformació social, introduint als contractes clàusules i requisits de compliment per a les empreses adjudicatàries. És també un referent en bones pràctiques contractuals, en la qualitat del contingut dels documents que integren l’expedient de contractació, en la integritat i transparència dels procediments de contractació i en l’ús de mitjans electrònics.

Serveis

Atenció de consultes d’empreses, associacions o professionals liberals licitadors o amb intenció de participar en els procediments de contractació que publica l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Destinataris

Empreses, associacions i professionals liberals que ofereixen la realització d’obres, el subministrament de béns o la prestació de serveis.;

Canal d’accés al servei:

Taxes o preus públics associats

Serveis gratuïts

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Carrer de Pau Casals, 26-34.
Horari: permanentment actualitzat al següent enllaç.
Telèfon: 93 645 07 00
Correu electrònic: carmonaso@santacolomadecervello.cat

Identificació contacte i horaris de l’òrgan responsable de la gestió:
Olga Carmona carmonaso@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 19.09.2023 | 14:49