El consistori estableix una congelació de taxes i impostos per al 2022

Dimarts, 2 de novembre de 2021 a les 12:00

La mesura està destinada a donar suport a les economies familiars i a la població vulnerable.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló assu-mirà un nou esforç pressupostari l’any vinent. Tot i la previsible pujada de preus que haurà d’afrontar i un probable increment de les despeses de perso-nal, el consistori ha establert, a través de l’aprova-ció provisional de les ordenances fiscals per al 2022, una nova congelació de les taxes i els impostos, amb la voluntat de donar suport d’aquesta manera a les economies familiars i ajudar a protegir els sectors més vulnerables de la població tal i com s’establia a l’acord de govern per al mandat.

Aquesta decisió afecta tributs tan destacats com l’impost sobre béns immobles (IBI), a més d’altres com l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) o l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), entre d’altres.

Les bonificacions i els ajuts

De la mateixa manera que no varien els coeficients i tipus impositius, es mantenen també les bonifica-cions establertes amb anterioritat, entre les quals en destaquen algunes d’aprovades ja l’any passat, com ara l’aplicació de les bonificacions en l’IBI per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol que s’apliquen als habitatges plurifamiliars —a més d’aplicar-se als unifamiliars—, la bonificació del 75 % de l’impost so-bre els vehicles per als que estiguin registrats com «de zero emissions» i «eco» o l’exempció de la taxa de serveis generals pel que fa al cens d’animals de com-panyia quan són gossos d’assistència. Aquesta feina es reforça amb el manteniment del fons social per a fer front a l’IBI que s’atorga en funció de criteris re-lacionats amb els ingressos de la unitat familiar. En tot cas, les bonificacions s’amplien per a l’any vinent amb una més: en concret, s’estableix l’exempció de la taxa per participació en processos selectius per a persones que acreditin un mínim del 33 % de disca-pacitat. D’aquesta manera es vol donar suport a la integració laboral d’aquest col·lectiu. Pel que fa a la resta de modificacions que s’hi han inclòs, es tracta principalment d’adaptacions tècniques i legals pro-posades des de la Diputació de Barcelona.


Cal destacar que aquesta congelació suposa un es-forç per part de l’Ajuntament que afronta qüestions com l’esforç inversor que les administracions públi-ques encara han de fer per a enfortir la recuperació econòmica, la pujada generalitzada de preus o els dubtes sobre el futur de la plusvàlua. 

Darrera actualització: 02.11.2021 | 13:06