El Ple Municipal aprova inicialment les Ordenances Fiscals per al 2021

Divendres, 6 de novembre de 2020 a les 10:00

El 29 d’octubre el Ple Municipal va aprovar inicialment les Ordenances Fiscals que entraran en vigor l’1 de gener de 2021, on es fixen les taxes, preus públics i impostos municipals per al pròxim any. En general, i seguint la tònica dels darrers anys, les taxes municipals es mantenen i no patiran grans canvis per l’any 2021. 

Pel que fa a l’IBI, l’impost quedarà congelat pel pròxim any 2021, i per tant, no patirà cap variació respecte a l’any 2020. A més, les bonificacions per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol que fins ara s’aplicaven només als habitatges unifamiliars, també s’aplicaran a partir del 2021 als habitatges plurifamiliars. 

Les comunitats de veïns i veïnes que instal·lin sistemes fotovoltaics per a la captació d’energia solar i subministrament d’electricitat als serveis comuns de l’edifici, gaudiran d’una bonificació del 5% de la quota íntegra de l’impost durant els tres primers exercicis. Si a més, aquests sistemes de captació d’energia solar permeten el subministrament d’electricitat als habitatges per a l’autoconsum, aquestes vivendes gaudiran d’una bonificació durant els tres primers exercicis que es calcularà en funció del nombre d’habitatges de la comunitat. Aquestes bonificacions només s’aplicaran a aquells habitatges que facin aquesta instal·lació sense estar obligats a fer-la per normativa urbanística o per les ordenances municipals.

En paral·lel, l’Ajuntament manté un fons social d’ajudes per bonificar part de l’import de l’IBI a les famílies que ho requereixin en funció de criteris relacionats amb els ingressos de la unitat familiar, i manté el pressupost d’ajudes socials per als casos en què la situació econòmica dificulti el compliment d’obligacions econòmiques o necessitats bàsiques.

Pel que fa als impostos, es manté la bonificació del 75% de l’Impost de Vehicles sobre els classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com de “zero emissions” i “eco”.

Cal destacar que a l’Ordenança Fiscal 18, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, s’anul·la la taxa municipal per a l’elaboració dels informes d’arrelament social i integració social gestionats pel departament de Serveis Socials perquè es considera que el col·lectiu que demana aquests informes es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica i social, i l’administració local, la més propera a la ciutadania, considera que aquestes persones no haurien de pagar aquesta taxa.

A l’Ordenança Fiscal 24, reguladora de la taxa per serveis generals, s’introdueix una nova tarifa d’exempció relacionada amb el cens d’animals de companyia per a gossos d’assistència. Aquesta exempció s’estableix per afavorir a les persones amb necessitats especials i aquelles que es troben en una situació econòmica i social més vulnerable.

També s’han actualitzat alguns articles, en el sentit d’aclarir-ne la definició, facilitar la gestió o bé per adaptar-los a modificacions normatives, seguint les recomanacions de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, així com diverses modificacions i actualitzacions de tarifes per poder donar un millor servei públic. 

Bonificació per la instal·lació de sistemes fotovoltaics

Per beneficiar-se de les bonificacions per la instal·lació de sistemes fotovoltaics als habitatges cal presentar la sol·licitud abans del 31 de gener, i adjuntar un informe favorable del departament d’urbanisme de l’Ajuntament. Per a les instal·lacions per a producció de calor caldrà presentar la corresponent homologació dels col·lectors, la cèdula d’habitabilitat i la certificació energètica, així com el certificat de instal·lació signat i segellat per una empresa autoritzada. Per a les instal·lacions fotovoltaiques caldrà presentar la cèdula d’habitabilitat, la certificació energètica i el comprovant d’inscripció al RITSIC i al Registre d’autoconsum de Catalunya.

Darrera actualització: 06.11.2020 | 10:12