Es prorroguen fins a les 00 h del 26 de juliol les restriccions excepcionals als municipis que tenim activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc d’incendi

Divendres, 22 de juliol de 2022 a les 09:00

Al nostre municipi es manté activat el nivell d'alerta del Pla de protecció civil municipal. Des de l'Ajuntament demanem màxima precaució i evitar, si no és imprescindible, accedir al bosc o fer-hi activitats. Us recordem que cal avisar al 112 o al telèfon 24 h de la Policia Local 669 404 729 en cas de fum o foc.

La Generalitat de Catalunya ha prorrogat i modificat les restriccions establertes per als municipis on està activat el nivell 3 del Pla Alfa atesa la situació d’alt risc d’incendi:

1. Suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats s'han de desplaçar a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

2. Restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

3. Restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població on es realitzen. Es permeten els desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten els desplaçaments a cases de colònies.

4. Suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita (inclosos productes hortícoles), la sega de l'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll i el conreu de l'arròs, que resten excloses d'aquesta restricció.

5. Suspensió de totes les actuacions, activitats i intervencions de manteniment en la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya que comportin: ús de tall de discs, equips de soldadura o bufadors, excepte a l'interior de túnels; podes i segues als seus vorals, inclosa la sega de les cunetes; actuacions sobre barreres metàl·liques i senyals verticals, excepte la substitució directa de discs de senyalització; aglomerat, excepte actuacions de tapar sots amb aglomerat en fred; treballs amb instal·lacions elèctriques que comportin manipulació de línies amb tensió. Quedaran excloses de la suspensió aquelles actuacions, activitats i
intervencions que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit amb informe previ de la Direcció General dels Agents Rurals. La suspensió dels usos excepcionals de la via en la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya: proves esportives, marxes ciclistes, filmacions, trenets turístics, rallis, cotxes antics, i altres anàlogues, excepte aquells que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit amb informe previ de la Direcció General dels Agents Rurals.

Per a la gestió de les excepcions a les activitat s descrites en aquest punt 5, cal facilitar prèviament al Servei Català de Trànsit informació sobre el tipus d'actuació o activitat, la identificació de la via i el tram afectat amb indicació dels punts quilomètrics de principi i fi, el tipus de maquinària, eines o equipaments que s'utilitzaran, el número de persones que participen i l'horari previst.

6. Restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que motius de força major requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.

7. Limitació de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc en horari entre les 12 hores i les 19 hores.

8. Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

9. Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pel territori de Catalunya, l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors d'aquesta Resolució, en tots els municipis de Catalunya. Cal tenir en compte especialment aquesta recomanació, en les rutes i rutes esportives que transcorrin per municipis en els quals estigui activat el nivell 2 del Pla ALFA.

Podeu seguir l'evolució de la situació en aquest enllaç.

Darrera actualització: 22.07.2022 | 11:11