L’Ajuntament aprova les beques per als Casals d’estiu 2017

Dilluns, 1 de maig de 2017 a les 08:00

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha aprovat en el Ple municipal del 27 d’abril les bases reguladores per a la concessió de beques per als Casals d’Estiu 2017.

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’un ajut econòmic a les famílies per cobrir parcialment les despeses originades per la inscripció dels seus fills i filles als casals d’estiu del municipi, o a casals especialitzats que s’organitzin fora del municipi en el cas que l’infant o adolescent tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Les beques cobriran parcialment la participació en els casals d’estiu de 9 a 14 hores, sense ser subvencionables els serveis d’acollida i menjador. Poden sol·licitar subvencions les famílies amb rendes econòmiques iguals o inferiors a les establertes en els barems, i que tinguin fills i/o filles a càrrec que siguin menors d’edat, que estiguin empadronats al municipi i que s’inscriguin en els casals d’estiu que s’organitzen a Santa Coloma de Cervelló. Els infants i adolescents que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, podran sol·licitar la subvenció per a participar en casals d’estiu especialitzats que es realitzin fora del municipi. Caldrà haver-ne pagat la totalitat del casal d’estiu, segons els terminis establerts. L’incompliment d’aquest requeriment comportarà la denegació de la beca, en cas d’haver-ne resultat beneficiari. 

El termini de presentació de sol·licituds serà publicat al taulell d’anuncis de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (c. Pau Casals, 26-34 | Telèfon: 93 645 07 00).

Darrera actualització: 09.02.2018 | 17:29