L'Ajuntament obre un procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a superior de gestió documental-arxiver

Dilluns, 8 de juny de 2020 a les 14:00

El procés de selecció es farà pel procediment de concurs de mèrits específics per mobilitat interadministrativa. El termini per a presentar les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció finalitza el 19 de juny.

Són requisits per a prendre part en aquest procés:

  • Ser personal funcionari de carrera de qualsevol Administració Pública pertanyent al grup professional A, subgrup A1 i trobar-se en servei actiu.
  • Estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent, o títol universitari de Grau, o equivalent.
  • Certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1)

Podeu presentar la sol·licitud telemàticament a la Seu Electrònica
Heu d'adjuntar la sol·licitud específica.

També podeu presentar la sol·licitud al
Registre general de l'Ajuntament
Oficina d'Atenció Ciutadana
Pau Casals, 26 - 34
Telèfon: 936 450 700

Darrera actualització: 08.06.2020 | 14:22