L’ajuntament signa un conveni amb el Parc Agrari per a la defensa dels conreus amb afectació de la fauna salvatge

Dilluns, 1 de maig de 2017 a les 10:00

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló va promoure, ja l’any 1998, la declaració del seu terme municipal com a zona de seguretat als efectes de la Llei 1/1970, de caça. Així doncs, i amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i dels seus béns, es prohibia la caça a tot el municipi.

El 2001 es van modificar les Resolucions de declaració de zona de seguretat, per significar que tot i que dins la zona de seguretat quedava totalment prohibida la utilització de qualsevol arma de foc, d’arcs i de ballestes per a l’exercici de la caça, excepcionalment, quan l’elevada densitat o l’abundància d’una espècie de caça ocasionés danys als conreus agrícoles, danys a instal·lacions o accidents de trànsit, els Serveis Territorials del Departament competent de la Generalitat de Catalunya podrien autoritzar la realització de caceres amb la finalitat de controlar la població d’aquestes espècies.

Degut a les reiterades denúncies de danys que diferents espècies de fauna salvatge provoquen als conreus, des de l’any 2008 es vénen atorgant autoritzacions excepcionals de control, mitjançant la caça i captura d’espècies cinegètiques i/o no protegides, dins de les diverses zones de seguretat del Baix Llobregat incloses en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

La Llei de mesures fiscals, administratives i financeres de l’any 2015, va significar que en les zones de seguretat són responsables dels danys causats per les espècies cinegètiques les persones o les entitats promotores de la seva declaració. A partir d’aquest moment, i tot i no tenir competències en aquesta matèria i en el nostre cas, a més, no disposar dels mitjans tècnics i humans necessaris per a dur a terme aquesta tasca, els ajuntaments hem d’assumir la gestió de la fauna salvatge.

Davant d’aquesta modificació legislativa i el que aquesta implica pels ajuntaments afectats, es comença a estudiar la forma de mancomunar aquest servei, centralitzant la seva gestió en una figura única que promogui un Pla de Gestió consensuat per tots els interessats.

Els treballs previs han durat un any i han comptat amb totes les parts interessades, els ajuntaments, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i també els nostres pagesos mitjançant l’òrgan de representació existent.

L’any 2016, per encàrrec de diversos municipis de l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, es va redactar el Pla de Gestió per a la reducció dels danys causats per fauna als conreus de les zones de seguretat del Baix Llobregat (2016-2019).

En aquest Pla es proposa que sigui el Consorci del Parc Agrari l’ens encarregat de coordinar les actuacions de gestió i fer-ne un seguiment, amb la contractació de serveis professionals, no tan sols pel que fa referència al control cinegètic amb arma de foc, sinó també a mesures alternatives menys agressives.

La conseqüència posterior i directa ha sigut la signatura d’aquest conveni amb els diferents municipis per encomanar la gestió de la fauna amb afectació als conreus al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. A Santa Coloma, hem aprovat també una aportació per a l’any 2017 de 4.359 €, per tal d’assumir part de l’execució i finançament de les actuacions establertes al pla de treball per al 2017, que es situa en més de 125.000 €. 

Darrera actualització: 09.02.2018 | 17:27