Obert el termini d'exposició pública del plec de condicions que ha de regir el concurs per a la concessió de l'explotació del bar del Poliesportiu Municipal

Dijous, 23 de maig de 2019 a les 12:00

Fins al 3 de juliol de 2019 es pot consultar, i presentar reclamacions, si escau, el plec de condicions jurídiques i economico-administratives que ha de regir el concurs per a la concessió administrativa de l'explotació del bar del Poliesportiu Municipal.

Podeu consultar el plec de clàusules al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament (descarregueu-lo en aquest enllaç), al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i al Butlletí Oficial de la Província.


Encara no es poden presentar ofertes

Les ofertes per participar en el concurs de concessió de l'explotació del bar es podran presentar un cop finalitzi aquest període d'exposició pública i després que s'hagin resolt les reclamacions, si n'hi ha. La convocatòria per a la presentació d'ofertes es publicarà al taulell d'anuncis, i en el perfil de contractant de l'Ajuntament. En l'anunci de convocatòria també es fixarà una data o dates per a visitar les instal·lacions i fer les consultes o aclariments que es demanin.

Resum del Plec

Expedient.- conc_2019_02
Tramitació.- Ordinària
Procediment.- Obert. Concurs
Descripció.-  Bar del Poliesportiu municipal i la seva explotació. Avinguda Països Catalans, 1-3
Cànon base anual.-    9.600 €
Aquest import que els licitadors hauran de millorar a l’alça en la seva oferta. No s’admetran ofertes a la baixa.
Prorrateig mensual.- 800 €
Termini inicial d’execució.- 2 anys
Pròrrogues admeses.- 2 anys, prorrogables anualment

Principals obligacions de la persona concessionària

  • Realitzar l'explotació del bar al seu risc i ventura.
  • Respectar l’objecte de la concessió i els límits establerts.
  • Fer la inversió en mobiliari, maquinària, equipament i utillatge necessaris per al correcte funcionament del bar.
  • Controlar que ningú no accedeixi al poliesportiu, mitjançant la porta interior de connexió, en aquells períodes en què el bar sigui obert sense que hi hagi cap activitat esportiva. En aquest sentit haurà de figurar, en un lloc visible del bar, una placa o rètol amb els horaris d’obertura.
  • Complir, en la seva condició d'empresari, les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, i de seguretat i higiene en el treball, així com obtenir les llicencies i autoritzacions administratives preceptives per a la realització de l’activitat o, en el seu cas, presentar les preceptives comunicacions o declaracions responsables.
Darrera actualització: 23.05.2019 | 15:14