Santa Coloma de Cervelló, el segon municipi de l’àrea metropolitana en recuperació de residus

Dijous, 9 de maig de 2024

Poc més d’un any després de l’entrada en funcionament del servei «Porta a Porta», la recollida selectiva permet recuperar el 76,47 % de les deixalles

Al novembre del 2022, quan es posava en marxa al nostre municipi la recollida selecti· va de residus porta a porta, la nostra població recuperava al voltant del 40 % dels residus domèstics. Les darreres da· des publicades per l’AMB, poc més d’un any després, situen la recuperació de residus en el 76,4 % i Santa Coloma de Cervelló com el segon munici· pi de tota l’àrea metropolitana pel que fa a recollida selectiva, únicament superat per Tiana (79,35 %). Aquestes xifres no només representen un excel· lent resultat en la implantació del porta a porta sinó que sig· nifiquen un menor cost en el tractament dels residus que realitza la pròpia AMB.

Més selectiva, menys rebuig

A l’evolució per fraccions trobem com la de rebuig cau prop del 300 % mentre que la resta de fraccions augmenta, bàsicament com a conseqüèn· cia d’una correcta separació per part de la ciutadania. Així, l’orgànica experimenta en un any un increment de prop del 60 %, i és també especialment significatiu el creixement de la recollida d’envasos (38 %) i de la fracció vegetal (12 %). Per la seva banda, l’augment de la conscienciació sobre la gestió dels residus també s’ha vist reflectit en una cai· guda dels voluminosos, que han patit un descens de prop del 34 %, i en un augment de l’ús de la deixalleria munici· pal, a través de la qual s’han recollit més de 70 tones que l’any anterior. Amb aquestes xifres, la nostra població ja ha assolit un dels primers objec· tius marcats pel nou sistema de recollida: passar del 55 % de recuperació que estableix per al 2025 la normativa eu· ropea i, per tant, no veure’s sancionat per no arribar-hi. Actualment, només 11 dels 36 municipis metropolitans han aconseguit arribar a aquest percentatge que l’any 2035 haurà de ser del 65 %.

Entre els principals efectes que ha suposat el canvi de model de recollida de residus es troba la important reducció que han registrat, en el seu conjunt, les deixalles que pro· duïm: si l’any 2022 eren 2.914 les tones dipositades als con· tenidors, l’any passat queia fins a les 1.877 tones. Entre les raons per aquesta baixada hi podríem trobar la pràctica desaparició dels volumino· sos abandonats al carrer per l’eliminació de les illes de contenidors, on habitualment es deixaven aquestes restes; també en part, pel fet que hem deixat de rebre escom· braries de municipis veïns que tenen implantat sistemes de recollida individualitza· da o la pràctica desaparició d’abocaments industrials il·le· gals als contenidors. Tanma· teix, s’entén que una part de la població encara no s’ha in· corporat al nou sistema i des de l’ajuntament es recorda la importància de poder gestio· nar fins a l’últim residu fent ús del sistema amb el qual ens hem dotat.

Darrera actualització: 9.05.2024 | 13:54