S'aprova el Pla Local de Joventut 2020-2025

Dilluns, 3 d’agost de 2020

El passat ple municipal del mes de Juliol es va aprovar, amb el vot favorable de tots els grups, el Pla Local de Joventut 2020-2025.

El Pla Local de Joventut és una eina de consens al voltant del qual s'estructuren les polítiques de joventut municipals, convertint-se en el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les actuacions en aquells àmbits que afecten i afectaran la població jove del municipi durant el transcurs d'aquest període 2020-2025.

El Pla té per missió oferir un acompanyament integral i una atenció personalitzada a les persones joves del municipi, facilitant eines per millorar les condicions de vida i treballant processos d'apoderament en la transició cap a la vida adulta en els quals els i les joves tenen un rol actiu en la presa de decisions i transformació del seu entorn.

El document consta de dues parts: la diagnosi i el disseny.

En la Diagnosi es recull la situació de partida dels i les joves (les característiques sociodemogràfiques, les necessitats i problemàtiques, l'anàlisi de les polítiques de joventut) amb l'objectiu de planificar, de manera més fonamentada, les polítiques de joventut que es duran a terme durant la vigència del Pla Local de joventut.

En el Disseny del Pla s'han de formular les actuacions que han de permetre assolir els canvis en les situacions detectades a la diagnosi.

Per l'elaboració del Pla s'ha comptat amb la participació de 179 joves del municipi els quals han pogut dir la seva a través d'enquestes, grups de discussió i trobades.

El Pla s'estructura en 4 eixos d'actuació:

- Acompanyament i transicions juvenils: El principal objectiu d'aquest eix és facilitar aquestes transicions garantint la igualtat d'oportunitats d'accés als joves als diversos recursos d'orientació i assessorament en els processos de transició juvenil que s'ofereixen des de la Regidoria de Joventut, així com des d'altres departaments de l'ajuntament i administracions. En aquest eix s'inclouen els següents àmbits: Ocupació, Formació, Salut, Esports i Habitatge.

- Lleure, creació i experimentació: Aquest eix té com a finalitat generar una oferta cultural i d'oci diversa i atractiva per als joves del municipi tenint en compte els seus diferents perfils. Es tenen en compte tant les activitats lúdiques de caire cultural i d'oci pensades per ser gaudides directament pel col·lectiu de joves, com aquelles activitats on els mateixos joves forment part de l'organització de les activitats i/o participen en el procés d'elaboració i posada en funcionament de les propostes. En aquest eix s'inclouen els següents àmbits: Cultura i Oci.

- Territori i referència juvenil: En aquest eix, la línia de treball es fonamenta en l'objectiu de consolidar i incrementar la cohesió social dels joves, així com la seva participació tant individual com grupal. I oferir recursos per a facilitar el desenvolupament de l'associacionisme juvenil al municipi. En aquest eix s'inclouen els següents àmbits: Cohesió social, Mobilitat, Participació i Associacionisme.

- Informació i comunicació: Aquest eix fa referència a les estratègies que la Regidoria desenvoluparà per generar eines de comunicació per fer arribar la informació i establir vincles entre els i les joves ( i entitats juvenils) del municipi i l'administració. Aquesta línia de treball es desenvolupa de manera transversal, ja que té una incidència directa en el conjunt de les polítiques que es realitzen en matèria de joventut.

Per a cada àmbit es desenvolupen tot un seguit d'actuacions. El Pla Local de Joventut en contempla més de 150 per al període 2020-25.

El Pla en el seu tram final d'elaboració ha estat marcat per la situació excepcional en la qual es troba la nostra societat per la crisi generada per la COVID-19. És per això que s'incorporen referències i actuacions per pal·liar les conseqüències que la pandèmia pugui generar en la vida dels i les joves del municipi. Com va expressar el Regidor de Joventut i 1r Tinent d'Alcaldia, en Jordi Bartolomé, en la seva intervenció en el ple: 

"Aquest Pla ens agafa en un moment excepcional, però ara més que mai, és important apostar pels joves. Perquè sabem que és el col·lectiu que més va patir l'anterior crisi, i perquè si no fem res des de les administracions, podria tornar a ser vulnerable en aquesta. Aquest Pla contempla, tenint en compte la incertesa, l'escenari futur que haurem d'afrontar en aquest context de Crisis Sanitària i les seves conseqüències més socials que ja comencem a veure. Per tant, parlem d'un pla obert, que fixa rumb, i que s'ha d'adaptar a la realitat canviant vivim per millorar la vida dels i les joves"

Podeu veure el document sencer del Pla Local de Joventut 2020-2025 i el vídeo de la a votació en el Ple municipal adjunts a la notícia. 

Darrera actualització: 3.08.2020 | 15:45