S’aprova el pressupost municipal per a l’any 2018, limitat per les normes estatals

Divendres, 29 de desembre de 2017 a les 00:00

Al darrer Ple Municipal de l’any i amb el suport de l’equip de govern (Progrés, ERC i PDeCat) i l’abstenció de la resta de grups municipals, s’ha aprovat provisionalment el pressupost municipal per a l’exercici 2018.

Un any més, el pressupost municipal ha estat molt limitat per les lleis estatals d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera i especialment afectat per la Regla de Despesa (instrument de disciplina pressupostària que, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat dels comptes públics, en limita el creixement en la despesa, perjudicant Ajuntaments com el nostre, amb capacitat de disposar de recursos que permetrien incrementar més la despesa).

L’execució del pressupost de l’any 2017 ha estat del 91% i ha generat un superàvit pressupostari d’uns 800.000 €, que les normes estatals també limiten en la seva destinació, fet que perjudica l’autonomia local per decidir destinar-los a necessitats del municipi.

Tal com van marcar les Ordenances Fiscals aprovades recentment, a les taxes i impostos s’hi aplicarà l’increment de l’IPC, i sumant la recaptació a la resta d’ingressos per a l’any 2018, el municipi comptarà amb un pressupost de 7.607.073,72 €.

En aquest pressupost inicial, la partida corresponent a contractació de béns i serveis experimenta un increment de 81.000 € (+3,06%), en bona mesura motivat per increments en les factures energètiques -malgrat les importants inversions en estalvi energètic que s’han anat fent els darrers anys-, i per les diferents actualitzacions en els preus de mercat de productes i serveis. Les partides relacionades amb les transferències ordinàries (aportacions i subvencions) s’incrementen aproximadament en 54.000 € (+7,74%), amb un moderat augment en aportacions a entitats i associacions del municipi.

Els majors increments en el pressupost es produeixen en les partides vinculades a beques i serveis socials, que augmentaran 10.500 €, i per a serveis d’atenció domiciliària, que augmenten 4.100 €. En nous programes socials, conveniats amb el Consell Comarcal, es preveu un augment de 8.900 €.

Aquest any, en termes absoluts, l’Ajuntament disposarà de 170.000 € més que el 2017 per a les partides d’inversions, que es destinaran, entre altres, a:

  • Actuacions de restauració de l’antiga Escola Modernista de la Colònia Güell (400.000 €), amb una aportació econòmica de la Diputació de Barcelona.
  • Millores a la via pública i edificis municipals (175.000 €), que inclouen, com en anys anteriors, 30.000 € a actuacions suggerides per la ciutadania a través de processos participatius.
  • Mesures d’estalvi energètic en diferents projectes (75.000 €).
  • Projecte d’Horts Comunitaris (48.000 €), que to i que es va aprovar en el pressupost de 2017, es va haver de retirar com a conseqüència de la reducció pressupostària que es va haver de fer per imperatiu legal en aplicació de la norma estatal de la Regla de Despesa.

D’altra banda, és destacable l’estalvi d’interessos que s’obtindrà a l’haver amortitzat tot l’endeutament de l’Ajuntament. El deute zero del Consistori amb entitats financeres suposarà un estalvi en pagament d’interessos i capital d’uns 85.000 € anuals, i permetrà continuar invertint en eficiència i estalvi energètic a través del superàvit pressupostari anual, tal com marca l’actual legislació estatal. Aquests estalvis permetran disposar de més recursos corrents per als pressupostos futurs, que es podran dedicar a altres inversions o serveis per al municipi i la ciutadania.

A més dels recursos propis, tal com es treballa cada exercici de forma intensa, també s’espera que en els diferents procediments de sol·licituds de finançament a les diferents administracions supramunicipals per a projectes i servies, s’obtinguin ajudes i subvencions que permetin reforçar les actuacions previstes en el pressupost inicial i que permetran donar resposta a més necessitats del nostre municipi.

Darrera actualització: 14.02.2018 | 13:32