Un paquet d’actuacions per a millorar la mobilitat a la via pública

Dijous, 7 de d’octubre de 2021 a les 09:00

L’Ajuntament programa un conjunt de millores per a facilitar la convivència entre vianants i trànsit rodat, i al llarg de les passa-des setmanes, s’han realitzat al municipi diferents actuacions orientades a millo-rar-hi la mobilitat.

Així, per exemple, s’ha procedit a l’ade-quació de les escales de Cesalpina que permeten comu-nicar dos trams de l’avinguda Compte Ramon Berenguer, des de la plaça Be-net Barcelona, fins a l’antiga font de Can Ribot. Aquesta obra ha permès, entre altres millores, la substitució dels graons i bara-nes i la instal·lació d’enllumenat.

En aquesta mateixa línia, cal destacar també les tasques de reposició del paviment de les voreres en diverses vies del municipi en què el panot estava fet malbé. Aquest treball s’ha realitzat a l’avinguda de la Pau, al camí del Bosquet del cementiri, a l’avingu-da Santa Coloma, al carrer Josep Ferrer, al carrer Dr. Barraquer i a la plaça Marie Curie, i actualment s’es-tà treballant a l’avinguda Països Catalans. Pel que fa a l’avinguda de la Pau, a la zona d’accés a l’escola Pla Vinyes, s’hi ha ampliat la vorera per a poder donar més espai a les famílies.

El trànsit

Amb relació a les mesures destinades al trànsit, aquest mes d’octubre està prevista la reposició del paviment d’aglomerat als revolts dels carrers Pins i Rossinyol. De la mateixa manera, en els propers mesos es portarà a terme la renovació de la pintura viària del nucli antic, la instal·lació de senyals verti-cals de limitació de velocitat a 30 km/h en els acces-sos al municipi i la implantació d’un circuit de bicicle-tes amb la consegüent senyalització horitzontal amb pintura. 

Darrera actualització: 09.11.2021 | 16:15