Un pressupost municipal per a fer front a la COVID

Dimecres, 17 de febrer de 2021 a les 18:00

El pressupost municipal per al 2021 és un pressupost marcat per l’actual crisi sanitària, que posa èmfasi en les polítiques socials i les ajudes a les persones més vulnerables del municipi i que pretén donar continuïtat a tota la feina realitzada durant l’exercici 2020.

Així, l’objectiu principal d’aquest pressupost, aprovat amb els vots a favor de Col·laborem, Progrés i PSC i amb l’abstenció de Ciutadans, Santa Coloma per la República i Acció Ciutadana, serà mantenir la lluita contra la COVID i les seves conseqüències socials i econòmiques, sense deixar d’atendre la resta de serveis municipals i necessitats de la ciutadania.

L’eina principal per aconseguir aquest propòsit serà la suspensió de les regles fiscals que permetrà incorporar romanents de tresoreria per assumir despeses de caràcter extraordinari que no podrien cobrir-se amb els recursos ordinaris, a més dels ajuts que estan aprovant la major part d’administracions superiors.

Cal recordar que bona part de la despesa inicial està compromesa sense possibilitat de canvi amb les obligacions ordinàries: les derivades dels contractes vigents, els subministraments i manteniments ordinaris, les despeses de personal, les obligacions amb els ens supramunicipals (AMB i Consell Comarcal principalment), els ajuts socials bàsics i les inversions de reposició representen la major part del pressupost de despeses. Així mateix, la urgència per licitar alguns dels contractes més antics i que obliguen a dotar inicialment una quantia superior en el pressupost inicial (neteja edificis, escombraries, manteniment cementiri...) completen la situació. És evident doncs la dificultat d’assumir les despeses excepcionals provocades per la COVID (neteges i desinfeccions, material sanitari i EPIS, ajuts socials complementaris...) amb el pressupost ordinari d’ingressos. En aquest sentit, s’han dotat en les aplicacions corresponents xifres que no permetran cobrir tot l’exercici 2021, però sí a priori, el període fins que s’incorporin els romanents, previst per a principis de març.

Pel que fa als ingressos, s’ha optat un any més per la congelació tributària i no incrementarem els tipus impositius. La major recaptació de la PIE (Participació en els Ingressos de l’Estat) que es mantindrà per a l’exercici 2021, així com la concessió d’un ajut de l’AMB per a polítiques socials (plans d’ocupació principalment) ens permetran compensar la caiguda d’ingressos que es preveu en la recaptació tant pels impostos directes com per les taxes.

El pressupost del 2021 inclou alguns canvis en l’estructura de despesa respecte al de l’any passat que cal posar de manifest. 

Les despeses de personal (Capítol I) augmenten un 4,22% degut a l’increment de la plantilla de Policia Local, a un increment de la quantitat per a plans d’ocupació, l’augment del cost de la seguretat social i els increments en les partides salarials per adaptar-les a l’acord d’increment salarial aprovat pel govern central per al 2021. 

Les despeses en béns corrents i serveis (Capítol II), preveuen un decrement global respecte de l’inicial de l’exercici passat, de poc més de 80.000 € (2,77%) ja que, tot i reduir-se algunes partides com la que l’any passat es va dotar excepcionalment amb més de 145.000 € per fer front a les actuacions de millora en la mobilitat, altres partides creixen o són noves, com les partides relacionades amb la COVID, algunes partides lligades a la policia local, la recollida d’escombraries per licitar el nou contracte a partir del darrer trimestre de l’any, una major despesa en algunes partides d’activitats (turisme, gent gran, dinamització juvenil), promoció econòmica i serveis sanitaris locals (prevenció de la legionel·la) i les partides lligades a nous serveis com protecció civil, monitoratge de caps de setmana a Can Carletes i tallers de promoció de l’empresa i l’ocupació.

En relació amb les transferències corrents (Capítol IV), el valor absolut augmenta més de 100.000 € (un 14,71%). Els increments més significatius són deguts a la dotació excepcional d’una quantia addicional en l’aportació a l’AMB lligada a la PIE per la liquidació positiva de 2018, les aportacions al Consell Comarcal lligades als Serveis Socials i d’ocupació, l’aportació al Consorci de l’entorn de la Colònia Güell, l’aportació als països del sud (lligada a una subvenció finalista) i les aportacions a les entitats culturals. 

Finalment, l’inicial del capítol VI referent a inversions es manté com en l’exercici 2020 en un nivell baix (al voltant de 180.000 €) a l’espera d’incorporar els romanents i de definir els projectes que es finançaran amb el Pla General d’Inversions de la Diputació i altres ajuts que puguin comunicar-se enguany. Per contra, el capítol VII, referent a aportacions de capital, pràcticament desapareix. En aquest sentit, cal recordar que les aportacions de capital del 2020 van ser excepcionalment altes pel projecte de l’anomenat “Camí dels Cavallers”. 

És important recalcar, que un cop aprovada la liquidació i calculats els romanents, caldrà, d’una banda, incorporar al pressupost els romanents necessaris per a dotar suficientment les partides on la pandèmia té un impacte més directe, especialment la d’ajuts a famílies. D’altra banda, incentivar l’activitat econòmica, ja sigui amb ajuts directes a les empreses del municipi, mitjançant compres de subministraments, execució d’obres, la contractació de personal de suport, etc. Així mateix, també caldrà concretar el destí d’alguns ajuts concedits per l’AMB (ApropAMB, Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials) i de la Diputació de Barcelona (Pla General d’Inversions), que estan a l’espera de definir els projectes de despesa que es finançaran amb ells. 

Darrera actualització: 19.02.2021 | 13:22