Ordenança Fiscal número 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Ple a 24 d’Octubre de 2019 entrarà en vigor, pel que fa al recàrrec sobre l'impost dels béns immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent el dia 30 de desembre de 2019, i per a la resta de l'articulat el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 09.01.2020 | 12:19