Ordenança Fiscal número 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 25 d’octubre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 10.01.2019 | 13:14