Ordenança Fiscal número 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Ple a 29 d’Octubre de 2020 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 13.01.2021 | 14:24