Ordenança Fiscal número 10

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016, regirà des del dia 1 de gener de 2017 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Darrera actualització: 16.02.2018 | 09:25