Ordenança Fiscal número 12

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITATS

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2020, entrarà en vigor al 1r dia de l’any 2021 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 13.01.2021 | 14:32