Ordenança Fiscal número 20

TAXES PER RECOLLIDA I TRANSPORT D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 30 d’octubre de 2014, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2015 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 16.02.2018 | 09:28