Ordenança Fiscal número 26

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ADIENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Aquesta ordenança fiscal aprovada per JGL en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 27 d’octubre de 2016, començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 17.07.2019 | 09:45