Ordenança Fiscal número 26

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ADIENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Aquesta ordenança fiscal aprovada per JGL en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 29 d’octubre de 2015, començarà a regir el dia següent de la seva publicació i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents

Darrera actualització: 16.02.2018 | 10:08