Ordenança Fiscal número 27

GENERAL DE PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

Aquesta ordenança fiscal aprovada per la JGL en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 29 d’octubre de 2015, començarà a regir el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 10.01.2019 | 13:48