Ordenança Fiscal número 3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 24 d’octubre de 2019, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 18.01.2021 | 09:23