Ordenança Fiscal número 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 29 d’octubre de 2020 , començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 

Darrera actualització: 13.01.2021 | 14:28