Ordenança Fiscal número 5

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 25 d’octubre de 2018, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 10.01.2019 | 13:28