Ordenança Fiscal número 7

TAXA PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES DE SERVEIS DE SUBMNISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2017 regirà des del dia 1 de gener de 2018 i es mantindrà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 16.02.2018 | 09:24