Pla local de prevenció de residus municipals de Santa Coloma de Cervelló

Amb la redacció del Pla Local de Prevenció de Residus municipals Santa Coloma de Cervelló el municipi aposta per planificar i aplicar una estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de reducció dels residus municipals generats amb la participació i sensibilització dels diferents agents econòmics i les entitats del municipi, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que facin factible l’èxit del pla.

El concepte de prevenció fa referència no només a termes quantitatius, sinó també qualitatius. La prevenció quantitativa redueix el pes, el volum o el nombre d’unitats de residu, a diferència de la prevenció qualitativa que persegueix reduir uns tipus de residus concrets considerats perillosos o que plantegen determinats problemes.

L’actual model de producció i consum genera una sèrie d’impactes ambientals, entre els quals destaca el consum de productes, i per tant, la conseqüent generació de residus derivat d’aquest consum. Aquest consum, així com la generació de residus associada, va en augment tot i la reducció experimentada durant els anys de crisi econòmica. La seva gestió suposa uns costos per a les administracions, els quals s’incrementen degut a la necessitat de més infraestructures de recollida i tractament per donar resposta a les quantitats de residus generades.

La prevenció de residus és doncs la prioritat de la gestió de residus. Evita els impactes i els costos que es poden generar durant la fase de producció i vida útil dels productes i els que es poden produir quan el producte esdevé un residu. Així, la reducció de residus en origen permet obtenir beneficis en diverses direccions: estalvi de recursos naturals i d’energia, disminució dels impactes ambientals, compliment amb el marc legal i reducció de les despeses en la gestió dels residus municipals.

El Pla Local de Prevenció de Residus municipalst s’estructura en dos blocs. Un primer bloc on es realitza una diagnosi de la generació i gestió dels residus municipals, es quantifica i analitza la generació actual de residus i s’identifiquen i caracteritzen els productors de residus. I en un segon bloc es detalla l’abast del pla, els seus objectius i el pla d’acció.

Darrera actualització: 15.01.2021 | 13:28