Ordenança Fiscal número 11

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 25 d’octubre de 2018, queda suspesa transitòriament per acord de Ple de data 28 de maig de 2020, on s’aprova la suspensió de l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires, para-sols i carpes amb finalitat lucrativa prevista a l’article 6, de des del 14 de març de 2020 fins el 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos. El text íntegre de la suspensió aprovada definitivament, ha estat publicat al  BOP de Barcelona, núm, de registre 022020011213, de data 30 de juliol de 2020 i tindrà efectes fins al 31 de desembre de 2020, inclòs.

Darrera actualització: 21.08.2020 | 17:39