Ordenança Fiscal número 12

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 25 de Febrer de 2021, entrarà en un cop aprovada definitivament i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 27.04.2021 | 09:11