Ordenança Fiscal número 13

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS I CAPTACIÓ D'IMATGES

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 24 d’octubre  de 2019, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 09.01.2020 | 12:32