Ordenança Fiscal número 14

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 26 d’octubre de 2017, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 29.09.2021 | 13:14