Ordenança Fiscal número 15

ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel ple de la Corporació en sessió celebrada en Santa Coloma de Cervelló a 28 d’octubre de 2004 i que ha quedat definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2004, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2004 i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 16.02.2018 | 09:26