Ordenança Fiscal número 23

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ANOMENAT D’ESPAIS FAMILIARS

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 28 d’abril de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada en data 22 de juny de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

Darrera actualització: 27.04.2021 | 11:28