Ordenança Fiscal número 23

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ANOMENAT D’ESPAIS FAMILIARS

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 27 d’ Octubre de 2022, entrarà en vigor al dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 15:32