Ordenança Fiscal número 25

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ANUNCIS PUBLICITARIS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 30 d’octubre de 2014, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2015 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 16.02.2018 | 10:02