Ordenança Fiscal número 27

GENERAL DE PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

Aquesta ordenança fiscal aprovada per la JGL en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 16 de desembre de 2021, començarà a regir el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 25.01.2022 | 11:43