Ordenança Fiscal número 3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada en Santa Coloma de Cervelló, a 27 d’octubre de 2022, entrarà en vigor el dia 1 de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 15:05