Ordenança Fiscal número 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Santa coloma de Cervelló a 27 d’Octubre de 2022 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 15:00