Ordenança Fiscal número 12

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES

La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2023 i entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa

Darrera actualització: 28.12.2023 | 09:37