Ordenança Fiscal número 14

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 22 de setembre de 2023, començarà a regir un cop aprovada i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 5.12.2023 | 09:13