Ordenança Fiscal número 15

ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel ple de la Corporació en sessió celebrada en Santa Coloma de Cervelló a 27 d’Octubre de 2022, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 16.01.2023 | 09:52