Ordenança Fiscal número 17

TAXES PER ALS SERVEIS D'INSPECCIÓ SANITÀRIA, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 29 d’octubre de 2020, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 13.01.2021 | 14:33